Tháng 4

Tháng 4, mà nhiều người gọi là tháng 4 đen năm 1975, tháng đánh dấu “sự thất bại của nền văn minh trước chế độ man rợ”, như nhà văn Dương Thu Hương nói đúng nghĩa đen và bóng.
Dẫn đến kết cục đó, hãy nhìn lại một số sự kiện, như HCM và cộng sản tiêu diệt bất cứ ai không quy thuận chúng, dù những người đó là người yêu nước, là người tài giỏi có thể phục vụ đất nước …
Ví dụ về Phạm Quỳnh. Một người tài giỏi, có danh tiếng, từng cố vấn nhiều điều đúng đắn về độc lập cho Chính phủ Trần Trọng Kim.

Write your comment Here